Projekt Šablony II


  • Dne 1. února 2019 byl na Základní umělecké škole Vadima Petrova zahájen projekt Šablony II pro základní umělecké školy. Tento projekt byl zahájen díky podpoře Evropské unie. Finanční prostředky projektu jsou hrazeny z Evropských strukturálních a investičních fondů, operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Předpokládané trvání projektu je stanoveno jako dvouleté, s plánovaným ukončením dne 31. ledna 2021.

  • Rámcovým cíl projektu Šablony II tvoří podpora zájmového vzdělávání formou projektů a workshopů realizovaných na ZUŠ Vadima Petrova i v externích prostorách spřízněných organizací. Zvolené aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe a využití takto získaných poznatků ve výuce. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky.
  • Konkrétními cíli projektu jsou zejména následující: zapojení odborníků z praxe do výuky. ZUŠ Vadima Petrova spolupracuje s řadou profesionálních umělců, někteří se stali i oficiálními patrony školy, například herec Ondřej Vetchý, zpěváci Olga Lounová a Petr Kolář, hornista Radek Baborák a samozřejmě hudební skladatel a pedagog Vadim Petrov. Při zapojení profesionálně působících umělců do výuky získají žáci i pedagogové bližší vhled do zákulisí studovaných oborů, což je bude motivovat k dalšímu studijnímu zájmu.
  • Dalším cílem projektu jsou tzv. vzájemné spolupráce. Jedná se o navštěvování pedagogů jiných uměleckých škol po celé ČR, které má sloužit zejména k profesionálnímu obohacení kantorů působících na ZUŠ Vadima Petrova. Pedagogové budou prostřednictvím vzájemných konzultací získávat nové podněty k výuce, které využijí na svých hodinách. Na řadě škol rovněž působí kantoři, kteří vystupují v divadle, jsou členy profesionálních orchestrů nebo akademickými malíři, jejich způsob výuky může přinést nový vhled do problematiky oboru.
  • Žádaným trendem moderní výuky je rovněž spolupráce více kantorů ve výuce. V tzv. tandemových výukách bude hodinu vést a připravovat vždy několik kantorů společně, a to i mimo standardní vyučovací prostory – jedná se nejen o výuku zajišťovanou našimi pedagogy, ale i spolupráci s kulturními domy, spřátelenými školami, hudebními a výtvarnými akademiemi apod. Na toto téma již v naší škole došlo ke zrealizování několik akcí s názvem „Improvíkend“, na nichž si žáci mohli vyzkoušet mj. studium dalších oborů, zrealizování koncertu nebo výtvarnou dílnu. Stále oblíbenější se stává souborová hra. Ve škole nyní působí několik skupinových hudebních těles, které vystupují na koncertech v prostorách školy i v externích koncertních sálech partnerských škol a institucí.
  • ZUŠ Vadima Petrova rovněž aktivně spolupracuje s partnerskými školami ZUŠ Senec (SK) a Musikschule Weil am Rhein (D). Žáci těchto škol se u nás podíleli na několika koncertních projektech, jmenujme zejména festival ZUŠ Open, pravidelné vánoční představení Rybovy Mše vánoční v kostele sv. Anežky na Spořilově, nebo samostatných recitálech v koncertních prostorách školy. Žáci ZUŠ Vadima Petrova rovněž vystoupili či vystoupí v zahraničí na koncertních projektech uspořádaných partnerskými školami. Pedagogové zúčastněných škol navíc aktivně spolupracují i v oblasti nových metodických postupů a organizují odborné semináře – oblíbeným se stal zejména seminář „Klavihrátky“ naší pedagožky Zuzany Hančilové.
  • Organizačně projekt Šablony II zajišťují koordinátoři, kteří se pravidelně pohybují mezi ZUŠ Vadima Petrova a spolupracujícími institucemi. Kromě výše zmíněných škol, probíhá partnerská spolupráce se ZUŠ Adolfa Voborského a ZUŠ Křtinská (společné koncerty); spolupráce s JAMU a HAMU (účast na vzdělávacích pedagogických kurzech, poskytování koncertních prostor pro žáky); v prostorách školy probíhá dvakrát ročně kytarová výstava a workshop společnosti Guitarcentre; partnerská spolupráce probíhá i s Národním muzeem hudby v Praze. Škola každoročně zorganizuje přibližně šest desítek koncertů, několik vernisáží i náborových koncertů v mateřských a základních školách. ZUŠ Vadima Petrova se rovněž od počátku jeho vzniku účastní festivalu ZUŠ Open. Žáci školy se každoročně účastní soutěží organizovaných MŠMT i dalšími institucemi.
  • Závěrem lze shrnout, že díky finanční podpoře z Evropských strukturálních a investičních fondů dochází na ZUŠ Vadima Petrova k širším možnostem personálního a profesního rozvoje pedagogů a zároveň k osobnostnímu růstu a motivaci žáků o studovaný obor, prohlubování jejich kulturního rozhledu a hlubšího zájmu věnovat se umělecké činnosti. Možnosti poskytnutí dotačním projektem Šablony II bychom rádi využili pro další zkvalitňování výuky a prohlubování spolupráce s kulturními a vzdělávacími institucemi. Pevně věříme, že proces umělecké tvorby a dalšího předávání zkušeností přinese mnoho radosti všem zúčastněným.
  •  forma dokumentu v PDF naleznete  ZDE

Comments are closed.