Povinné informace

informaceZákladní umělecká škola Vadima Petrova

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název Základní umělecká škola Vadima Petrova
2. Důvod a způsob založení Škola je zřízena Zřizovací listinou na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb., Vyhlášky 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,  dle Zákona č. 131/2000 Sb. o hl. Městě Praze a dle Zákona 129/2000 Sb. o krajích

zřizovatel: Hlavní město Praha

nadřízený orgán: Magistrát hl. města Prahy

škola je zapsána ve školském rejstříku

3. Organizační struktura právní forma organiazce: příspěvková organizace s právní subjektivitou

ředitel školy, statutární zástupkyně ředitele školy, vedoucí oddělení, pedagogičtí pracovníci, provozní a ekonomičtí pracovníci

– Organizační struktura školy – k nahlédnutí v sekretariátu školy + viz www.zusv.petrova.cz

3.1 Seznam podřízených povinných subjektů nejsou
3.2 Zřizované organizace nejsou
4. Kontaktní spojení E-mail: info@zusvpetrova.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresa Základní umělecká škola, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 – Spořilov
4.2 Úřední hodiny Nejsou stanoveny – návštěva je možná v provozní době školy po telefonické dohodě
4.3 Telefonní čísla 272702956, další telefonníčísla viz www.zusvpetrova.cz
4.4 Adresa internetové stránky www.zusvpetrova.cz
5. Případné platby lze poukázat 2002560000/6000 od 1.července 2017
6. IČO 45245118
7. DIČ CZ45245118
8. Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina

ŠVP ZUŠ, Praha 4, Dunická 3136

8.1. Rozpočet viz Výroční zprava školy
9. Žádosti o informace Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace, které nelze vyhledat na webu školy, poskytuje ředitelka školy nebo její zástupkyně. Žádost o informace lze podat písemně, ústně či elektronicky. Dále viz Směrnice  ZUŠ o poskytování informací č. 1/15.
10. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů  od: – odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), – odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) – sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše
11. Formuláře formuláře jako nastavené žádosti o poskytnutí informací škola neposkytuje, jejich formu ponechává na žadateli
11.1 Formuláře ZUŠ Přihláška ke studiu, Žádost o ukončení studia v ZUŠ – viz www.zusvpetrova.cz nebo k vyzvednutí v sekretariátu školy
12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)
13. Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

, správní řád,

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

RVP pro ZUŠ

Školní řád podle § 30 odst. 1 Zákona  561/2004 Sb.

Vyhláška č. 263/2007

13.1 vydané předpisy ŠVP ZUŠ Praha 4, Dunická 3136

Interní žákovský školZákon č. 500/2004 Sb.ní řád

Interní pracovní řád

Interní předpisy a směrnice

14. Úhrady za poskytování informací viz. Směrnice ZUŠ o poskytování informací č. 1/15 – k dispozici v sekretariátu školy
15. Licenční smlouvy nejsou
16. Vzory licenčních smluv nejsou
17. Výhradní licence nejsou
18. Výroční zprávy Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2015 (www.zusvpetrova.cz)

 

Comments are closed