Povinné informace

informaceZákladní umělecká škola Vadima Petrova

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Petr NACHER; Kontakt: NACHER@PETERSOFT.CZ Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 a 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů

1. Název

Základní umělecká škola Vadima Petrova

2. Důvod a způsob založení

Škola je zřízena Zřizovací listinou na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb., Vyhlášky 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,  dle Zákona č. 131/2000 Sb. o hl. Městě Praze a dle Zákona 129/2000 Sb. o krajích

zřizovatel: Hlavní město Praha, usnesení Rady HMP č. 498 ze dne 27.3.2001

nadřízený orgán: Magistrát hl. města Prahy

3. Organizační struktura

právní forma organizace: příspěvková organizace s právní subjektivitou

Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

- ředitel školy

- statutární zástupce ředitele školy, vedoucí oddělení,

- rozpočtář (ekonom) školy

- účetní školy

- pedagogičtí pracovníci

- provozní pracovníci

Organizační struktura školy – k nahlédnutí v sekretariátu školy + viz www.zusvpetrova.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa

4.2.Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní umělecká škola Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 – Spořilov

Základní umělecká škola Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 - Spořilov

4.3 Úřední hodiny

Nejsou stanoveny – návštěva je možná v provozní době školy po telefonické dohodě

4.4 Telefonní čísla

272702956, další telefonní čísla viz www.zusvpetrova.cz

4.6 Adresa internetové stránky

4.7. Další elektronické

adresy

4.8. Datová schránka

www.zusvpetrova.cz

info@zusvpetrova.cz

Datová schránka: 5yhyjft

5. Případné platby lze poukázat:

6. IČO

BÚ č. 2002560000/6000 u PPF Banky a.s., Praha

45245118

7. DIČ

CZ45245118

8.1. Seznam hlavních dokumentů

ŠVP ZUŠ Vadima Petrova, Praha 4,

Organizační řád,

Školní řád

8.2. Rozpočet

2016: Náklady 17.160,0 tis. Kč Výnosy 17.216,0 tis. Kč HV 56,0 tis. Kč

2017: Náklady 19.447,6 tis. Kč Výnosy 20.004,4 tis. Kč HV 556,8 tis. Kč

2018: Náklady 18.767,0 tis. Kč Výnosy 19.120,0 tis. Kč předpoklad HV 353,0 tis. Kč

2019: Náklady 20.643,7 tis. Kč Výnosy 20.643,7 tis. Kč předpoklad

2020: Náklady 20.643,7 tis. Kč Výnosy 20.643,7 tis. Kč předpoklad

Rozpočet pro rok 2018 a střednědobý výhled pro 2019-2020 podléhá schválení nadřízeného orgánu.

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace škola poskytuje zveřejněním na webu školy nebo žadateli na základě podané žádosti.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, které nelze vyhledat na webu školy, poskytuje ředitel školy nebo jeho zástupce na základě podané žádosti.. Žádost o informace lze podat písemně, ústně či elektronicky. Dále viz Směrnice  ZUŠ č. 7/2017 O poskytování informací.

12. Formuláře

Formuláře – nastavené žádosti o poskytnutí informací škola neposkytuje, jejich formu ponechává na žadateli

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy a postupy jsou uvedeny na stránkách Portálu veřejné správy ČR:

http:// portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů + nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

RVP pro ZUŠ

Vyhláška č. 263/2007

14.2. Vydané předpisy

Školní řád podle § 30 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb.

ŠVP ZUŠ Praha 4, Dunická 3136

Interní žákovský školní řád

Interní pracovní řád

Interní předpisy a směrnice

15. Úhrady za poskytování informací

viz. Směrnice ZUŠ o poskytování informací č. 7/2017 – k dispozici v sekretariátu školy

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je k dispozici v kanceláři školy

16. Licenční smlouvy

nejsou

16.1. Vzory licenčních smluv

nejsou

16.2.. Výhradní licence

Nejsou

18. Výroční zprávy

Výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsou umístěny na webových stránkách školy (www.zusvpetrova.cz)

Comments are closed.