Zaměření školy a její vize

Zaměření školy plně koresponduje s cíli uměleckého vzdělávání v RVP. K cílům v dlouhodobém záměru rozvoje školy patří zejména:

* Stálé zvyšování kvality vzdělávacího procesu, jehož nedílnou součástí je příprava ke studiu na uměleckých a pedagogických školách vyššího typu, zrovna tak jako výchova kulturně kultivovaného člověka, vzdělaného a vnímavého posluchače a konzumenta umění, amatérského celoživotního umělce. Žáci školy se pravidelně a úspěšně zúčastňují mnoha soutěží a přehlídek, především však celostátní soutěže pořádané každoročně MŠMT, kde získávají mnohá ocenění v krajských i celostátních kolech. A také každoročně je několik našich žáků přijato na umělecké a pedagogické školy vyššího typu.

* Spolupráce a propojení jednotlivých oborů

* Projektová činnost se zaměřením na kulturní dědictví naší země, Evropy i dalších oblastí světa a další

společenské fenomény

* Podpora rodinného muzicírování

* Rozvoj spolupráce s ostatními uměleckými a školskými institucemi

* Kultivace osobnosti žáka prostřednictvím uměleckých činností

* Důraz na rozvoj hudebnosti žáků formou pěvecké výchovy v rámci výuky hudebně teoretických předmětů.

Těchto posledních šest dlouhodobých cílů je natolik propojených a vzájemně se ovlivňujících, že je nutné je popsat společně. Škola každoročně pořádá kolem 60 veřejných akcí ve vlastních prostorách i na různých místech Prahy, do kterých jsou zapojeny všechny čtyři vyučované obory. Máme vlastní Festival naší ZUŠ, jehož koncerty a představení jsou vždy tematicky zaměřena a prolíná se v nich činnost školních projektů. Pravidelně v naše koncertním sále umožňujeme vystupovat našim nejlepším absolventům ve vlastních recitálech.

Podstatou dalšího projektu – cyklu pořadů „,Setkání na Spořilově“ je setkávání našich žáků a pedagogů (všech oborů) se širokou veřejností regionu (především s tou, která nemá žádné jiné vazby na naši ZUŠ), s uměleckými profesionály a dalšími odborníky, s žáky a pedagogy z jiných škol a také s různými jevy či událostmi současné doby. Tato setkání probíhají formou různých tematicky či žánrově zaměřených akcí – komponovaných pořadů, koncertů, přednášek, humanitárních akcí (ve spolupráci s humanitárními organizacemi) a dalších. Místem těchto setkávání je především Velký sál naší školy a případně i místní kostely, či kulturní a informační střediska.

,Festival Advent“. jak ze samotného názvu vyplývá, je projekt koncertů a představení, která by měla probíhat v adventní době a měla by naše žáky (všech oborů) a širokou veřejnost seznamovat se všemi specifikami, uměním, historií a tradicemi tohoto období, a také s uměleckou prací žáků a studentů škol.

Podpora rodinného muzicírování probíhá různými způsoby a již má na škole velice dobrou tradici. Ostatně region Spořilova a jeho spádových oblastí je k tomu přímo stvořený, a to jak architektonicky, tak složením místního obyvatelstva. Lidé se tu navzájem velmi dobře znají a mnohdy jsou i velice navzájem spřízněni, takže naši školu v hojné míře navštěvují celé rozvětvené rodiny.

Nejen výše uvedené projekty, ale i veškerá práce školy, neustále zcela jasně prokazují, jak jsou výše uváděné skutečnosti pro dnešní dobu i pro výchovu dětí a mládeže velmi důležité a škola má od veřejnosti velmi hojné a kladné zpětné vazby o prospěšnosti této práce. Je logické, že také nemalou měrou přispívají ke zvýšení propagace školy i šíření jejího dobrého jména. A nejen to, tyto pořady mají další kladné dopady, neboť utužují v našich žácích společenskou sounáležitost, mravní základy výchovy a vlastenectví. Zároveň s tím, stejně tak jako jejich studium na naší škole, mají obrovský význam jako protipól patogenních společenských vlivů na současnou generaci. Pro jejich rodiče a obyvatele z okolí jsou příjemnou osvětou.

V prosinci 2016 ve spolupráci rodičů a přátel školy, byla prvně uvedena Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v kostele sv. Anežky České.

Obecně lze říci, že se škola pravidelně, a dnes již i tradičně, zapojuje do kulturně společenského života v regionu, je jeho nedílnou součástí nejen v podobě umělecky vzdělávací instituce, ale i v podobě kulturního a společenského centra této části Prahy.

Comments are closed.