Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovně vzdělávací proces, jehož hlavním cílem je všestranně a harmonicky rozvinutý člověk, je téměř nikdy nekončící proces, na němž se v menších či větších etapách podílí mnoho institucí a především lidí samotných. Těm je potřeba stále poskytovat co nejlepší podmínky pro práci, která je nelehká a nesmírně zodpovědná, protože na jejím provedení stojí základy společnosti. Dlouholetá tradice, výsledky a zkušenosti jasně ukazují na to, jak významné místo v tomto procesu má i základní umělecké školství.

Mnoho aspektů našich výchovných a vzdělávacích strategií bylo již uvedeno a rozpracováno v bodu č. 3 – Zaměření školy a její vize a také se prolínají jednotlivými částmi ŠVP. Hlavním cílem naší činnosti, která se opírá o nejmodernější výchovné a vzdělávací postupy a strategie, zrovna tak jako využívá již osvědčených, je vést žáky tak, aby během studia na naší škole získali klíčové kompetence základního uměleckého vzdělávání tak, jak jsou deklarovány v RVP – tedy kompetence k umělecké činnosti, kompetence osobnostně sociální a kompetence kulturní. Toto utváření a rozvíjení klíčových kompetencí je svým způsobem proces velice individuální a naším cílem je ke každému žáku zrovna tak přistupovat - individuálně, na vysoké odborné i lidské úrovni a především se vzájemnou úctou a láskou. Naším strategií není za každou cenu vyhrát, ale zúčastnit se. A z této účasti si vzájemně odnést co nejvíce toho dobrého, co dělá člověka člověkem a co všichni k životu potřebujeme, a co, především našim žákům v budoucnosti bude pomáhat na cestě životem v současné nelehké době.

Z výše a dříve uvedeného tedy vyplývají v bodech shrnuté výchovné a vzdělávací strategie:

  • žáky vedeme ke spolupráci v rámci jednotlivých oborů vzdělávání

  • žáci jsou pro nás partneři, důraz klademe na oboustrannou komunikaci, vstřícnou a přívětivou tvůrčí atmosféru

  • u žáků podporujeme zájem o umělecké vzdělávání, a to i konzultacemi ve spolupráci s rodiči a zdůrazňováním nutnosti domácí přípravy

  • formou projektové činnosti se zaměřením na kulturní dědictví naší země, Evropy i dalších oblastí světa, a to i s přihlédnutím k dalším společenským fenoménům, u žáků vytváříme ucelené umělecko - společenské poznání
  • k žákům přistupujeme individuálně s ohledem na jejich možnosti

  • předkládáme praktické návody na řešení technických problémů, vysvětlujeme využití výrazových prostředků a jejich funkci pro možné vyjádření určité emoce, žáka povzbuzujeme v překonávání potíží a oceňujeme jeho snahu
  • ve spolupráci s rodinami žáků vedeme žáky k rodinnému muzicírování

  • po celou dobu studia vedeme žáky k samostatnému myšlení, schopnosti seberealizace, umění ohodnotit svůj výkon a přijímat kritiku, orientovat se v různých uměleckých směrech prostřednictvím kvalitního studijního materiálu i audiovizuální techniky, prostřednictvím uměleckých činností kultivujeme osobnosti žáků

  • u žáků klademe důraz na rozvoj hudebnosti formou pěvecké výchovy v rámci výuky hudebně teoretických předmětů

  • vedeme žáky k odpovědnosti za společnou práci

Comments are closed.